Biz hakda

te

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Jiangsu Terneng Tripod Specialörite enjamlar önümçilik kärhanasy, Jiangsu welaýatynyň ancheançeng Jianhu okrugy Gaosu senagat parkynda ýerleşýär, kompaniýanyň önümçilik ussahanasy 15,000 inedördül metr, öňdebaryjy önümçilik we synag we synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, esasy komponentleriň önümçiligini, pürküji, gurnamak we synag, awtoulag gidrawliki göteriji guýruk plastinkasyny we degişli gidrawlik doly toplumlaryny öndürmäge ünsi jemleýärenjamlar.Thegidrawlik guýrugyKompaniýa tarapyndan öndürilen dürli görnüşli awtoulag plastinkasy awtomatiki tekizlemek funksiýasyna eýedir.Gidrawlik guýruk plastinkasy ýerde ýerleşende, akylly saklamak we degişlilikde ýagdaýy ýatda saklamak funksiýasyna eýe.Işlemek ýönekeý, howpsuz we durnukly.Şeýle hem, kompaniýa täze tehnologiýalary, täze prosesleri we täze materiallary gözlemek, ulanmak, synagdan geçirmek we gözden geçirmek üçin borçlanýar.Içerki awtoulag guýruk plastinkasyny ösdürmek we ösdürmek, köpçülikleýin önümçilik we akkreditasiýa ygtyýary arkaly kärhanalary, önümleri milli satuw integrasiýasy üçin kompaniýa.Logistika ulgamynyň awtomatlaşdyryş derejesiniň ýokarlanmagy bilen, dürli pudaklarda awtoulag guýruk plastinkasynyň uýgunlaşmagy hem has giňelýär.

Arza

Mysal üçin: sanitariýa, logistika, lukmançylyk, maliýe (bank sowutly awtoulag), poçta, ýangyn, nebithimiýa, temmäki we beýleki köp sanly meşhur kärhanalar we döwlet edaralary önümlerimizi ulandylar we ulanyjynyň bahasyny ykrar etdiler.Kompaniýa, Amerikanyň, Aziýanyň, Afrikanyň we Eastakyn Gündogaryň daşary ýurt bazarlaryny, hyzmatdaşlaryny işjeň ýagdaýda giňeldýär.

Geljekde pudagyň islegine we daşary ýurt ösen tehnologiýa ugruna ünsi jemlemegi dowam etdireris;Strategiýa, toplumlaýyn standart kärhanany dolandyrmak we işlemek, geljekde ulanyjylaryň we hyzmatdaşlaryň köpüsini yzyna gaýtarmak üçin kärhananyň durnukly, durnukly we sagdyn ösüşi bilen energiýa tygşytlamak düşünjesini ýakyndan yzarlaň. jemgyýete!

Adamzat üçin has gowy durmuş döretmek we hiç wagt durmazlyk üçin dürli gatlakdaky kärdeşlerimiz bilen işlemäge taýýardyrys!

 • zawod16
 • zawod13
 • zawod17
 • zawod14
 • zawod15
 • zawod
 • zawod1
 • zawod2
 • zawod3
 • zawod4
 • zawod5
 • zawod6
 • zawod7
 • zawod8
 • zawod9
 • zawod10
 • zawod11
 • zawod12