Gidrawlik güýji bölümi

  • Özbaşdak düzülip bilner we awtoulag guýrugy üçin çylşyrymly gidrawlik ulgam güýji bölümi bilen gabat gelip biler

    Özbaşdak düzülip bilner we awtoulag guýrugy üçin çylşyrymly gidrawlik ulgam güýji bölümi bilen gabat gelip biler

    Guýruk derwezesiniň kuwwaty, guty ýük awtoulagynyň guýrugyny dolandyrmak üçin ulanylýan güýç birligi.Goük gutarmak üçin guýruk derwezesini götermek, ýapmak, aşak düşmek we açmak ýaly hereketleri amala aşyrmak üçin iki orunlyk üç taraplaýyn solenoid klapany we elektromagnit barlag klapanyny ulanýar.Adingüklemek we düşürmek.Aşakdaky tizligi gazma klapan arkaly sazlap bolýar.Awtoulagyň guýrugynyň kuwwatynyň birligi özi tarapyndan döredilenligi sebäpli, amatly gurnama we tehniki hyzmat etmek, ýönekeý işlemek aýratynlyklary bar, şonuň üçin keseligine gurnamak üçin amatly.