Habarlar

 • Şäher köçelerinde ýörite guýruk derwezesi bilen tanyşyň

  Şäher köçelerinde ýörite guýruk derwezesi bilen tanyşyň

  Işli şäher köçelerinden geçip barýarkaňyz, dürli pudaklarda möhüm rol oýnaýan ussat enjamy görüp bilersiňiz.Bu enjam köp at bilen gidýär - Tailgate, liftgate, guýruk derwezesi, lift, gidrawliki guýruk.Näme diýseňizem, bu köp taraply dev ...
  Koprak oka
 • Awtoulag guýrugy näme?

  Awtoulag guýrugy näme?

  Awtoulag guýruklary dürli maksatlara hyzmat edýän möhüm komponentlerdir.Vehicleük meýdançasyna ýa-da magistrala girmäge mümkinçilik berýän ulagyň yzky gapysy ýa-da derwezesi.Awtoulag guýruklary diňe bir zatlary ýüklemek we düşürmek üçin amatlylygy üpjün etmän, eýsem-de bolsa möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Özbaşdak hereket edýän beýik platformalar näme?

  Özbaşdak hereket edýän beýik platformalar näme?

  Öz-özi hereket edýän ýokary göteriji iş platformalary, howa iş platformalary ýa-da howa liftleri diýlip hem atlandyrylýar, dürli pudaklarda işgärleriň belentliklerde işlemegini talap edýän möhüm gural boldy.Bu köptaraply maşynlar ýokary derejä ýetmek üçin ygtybarly we täsirli serişdeleri üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Agyr ammar gidrawlik ulgamynyň sekiz artykmaçlygy

  Agyr ammar gidrawlik ulgamynyň sekiz artykmaçlygy

  Agyr ammar barada aýdylanda, iň ýokary netijelilik we howpsuzlyk üçin zerur enjamlaryň bolmagy möhümdir.Şeýle enjamlaryň biri ammar amallary üçin birnäçe artykmaçlygy hödürleýän durnukly internat köprüsidir....
  Koprak oka
 • Göçürilýän gidrawlik dyrmaşmagyň basgançagynyň sekiz artykmaçlygy

  Göçürilýän gidrawlik dyrmaşmagyň basgançagynyň sekiz artykmaçlygy

  Gidrawlik dyrmaşmak basgançagy soňky ýyllarda has meşhur bolan güýçli we täsirli enjamdyr.Işçileri we materiallary çalt we aňsat daşamak we gurluşyk fasadlaryny ýokary we aşak daşamak ukyby bilen bu basgançakda öwrülişik boldy ...
  Koprak oka
 • Guýruk derwezesi awtoulagyň haýsy bölegi?

  Guýruk derwezesi awtoulagyň haýsy bölegi?

  Guýruk derwezesi ulagyň aýrylmaz bölegidir, köplenç äsgerilmeýär, ýöne awtoulagyň amaly bolmagy üçin zerurdyr.Guýruk derwezesi, belli awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň we ulaglaryň yzky böleginde ýerleşýän gapy ýaly panel bolup, ýokary ýa-da aşak süýşýär we ...
  Koprak oka
 • Guş awtoulag guýruk tagtasynyň bäş artykmaçlygy

  Guş awtoulag guýruk tagtasynyň bäş artykmaçlygy

  Guş fermalary köp ulag talap edýär.Towuklary bir ýerden başga ýere göçürýärmi ýa-da iýmit we üpjünçilik daşaýarmy, täsirli we ygtybarly usullar zerurdyr.Bu ýerde awtoulag guýruk tagtalaryny ulanmak, esasanam ýöriteleşdirilen pou ...
  Koprak oka
 • Arassaçylyk ulagynyň bäş aýratynlygy Gidrawlik tagtasy

  Arassaçylyk ulagynyň bäş aýratynlygy Gidrawlik tagtasy

  Arassaçylyk awtoulaglary barada aýdylanda, gidrawliki tagtasy zibil maşynynyň iň möhüm böleklerinden biridir.Aslynda, gidrawliki guýruk islendik sanitariýa ulagynyň iň tapawutly aýratynlygydyr, sebäbi ýygnamak we daşamak üçin jogapkärdir ...
  Koprak oka
 • Awtoulag guýrugynyň aýratynlyklary

  Awtoulag guýrugynyň aýratynlyklary

  Awtoulag guýrugy, islendik ulagyň möhüm bölegi bolup, awtoulagyň ýük meýdançasyna girmegi üpjün edýär.Köplenç lift, lift, lift ýa-da gidrawliki lift diýlip atlandyrylýar, köp görnüşde we ululykda bolýar we dürli agramlary we beýiklikleri göterip bilýär.T ...
  Koprak oka
 • Özbaşdak hereket edýän kesiş forkliftiniň artykmaçlyklary

  Özbaşdak hereket edýän kesiş forkliftiniň artykmaçlyklary

  Özbaşdak hereketlendiriji kesiş forkliftleri belentliklerde işlemek üçin iň soňky çözgütdir.Bu ösen enjam, amallary optimizirlemek, çykdajylary azaltmak we umumy netijeliligi ýokarlandyrmak isleýän kärhanalara köp sanly peýdany hödürleýär....
  Koprak oka
 • Arassaçylyk guýrugynyň oňyn täsiri

  Arassaçylyk guýrugynyň oňyn täsiri

  Jiangsu Terneng Tripod Specialörite enjamlar önümçilik kärhanasy, sanitariýa pudagy üçin möhüm önümleri öndürmek bilen buýsanýar.Arassaçylyk ulaglary üçin gapy hökmünde tanalýan bu agyr ýük awtoulaglarynyň umumy işleýşine we işleýşine oňyn täsir edýär.Guýruk ...
  Koprak oka
 • Näme üçin ýük awtoulagynyň guýrugyny galdyryp bolmaýar?

  Truckük awtoulagynyň guýrugyny göterip bolmazmy?Bu islendik sebäplere görä bolup biler.Truckük awtoulaglarynyň köpüsi üçin guýrugy derwezäni tekiz we aňsat ýokarlandyrmaga we düşürmäge mümkinçilik berýän awtoulag gidrawlik guýrugy bilen enjamlaşdyrylandyr.Şeýle-de bolsa, gidrawliki göteriji ulgam işlemeýän bolsa ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2