“Forklift” doly awtomatiki gaýçy görnüşli öz-özi hereket edýän gidrawliki ähli elektrikli howa iş platformasy

Gysga düşündiriş:

Özbaşdak hereket edýän howa iş platformalary dürli howa in engineeringenerçilik amallary üçin amatly we häzirki wagtda howa ulaglaryny kärendesine almak bazarynda iň kireýine alnan önümleriň biridir.Öz-özi hereket edýän gaýçy forklift howa işleriniň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we howa iş gurşawyny gowulandyrýar.Şol bir wagtyň özünde howpsuzlygy hem iň ýokarydyr.Iň möhüm konfigurasiýalardan biri, çukurdan awtomatiki gorag enjamlaryny ulanmakdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Özbaşdak hereket edýän gaýçy howa iş platformasynda in engineeringener komponentlerini götermek, dolandyrylýan howa işleri we enjamlary we materiallary götermek ýaly köp funksiýa bar.Esasan polat gurluşyk ussahanalaryny, sergi zallaryny we beýleki binalary we uçarlary bezemekde we abatlamakda ulanylýar Uly enjamlara hyzmat etmek we ş.m. belentliklerde we belentliklerde iş hadysalaryny azaltmak.“Yunxiang Heavy Industry” -yň gaýçy görnüşli howa iş platformasy gorag plastinka lifti çukurlaryny goramak mehanizmi, iki bölegi öz içine alýan çybyk görnüşli göteriji mehanizm bilen üpjün edilendir: gollanma gurluşy we birleşdiriji çybyk geçiriş gurluşy.

Öz-özi hereket edýän gyrkym forklift5

Gorag plastinkasyny götermek mehanizmi belentliklerde işleýän wagtynda işgärleri goramak üçin zerur howpsuzlyk enjamydyr.“Yunxiang Heavy Industry” -yň özi hereket edýän gaýçy howa iş platformasy gorag plastinkasyny götermek mehanizmi, gaýçy goly we platforma bilen baglanyşykly baglanyşyk görnüşli gorag plastinkasyny götermek mehanizmidir.Platformanyň beýikligi howply beýiklige çykanda, iki tarapdaky gorag Tagtasy doly açylýar we iki taraplaýyn gorag tagtasynyň ýerden arassalanylyşy 10 mm-den az.Awtoulagyň ýeriň çökmegi sebäpli bolup biljek heläkçiliklerden üstünlikli gorady.

Öz-özi hereket edýän gaýçy görnüşli howa iş platformasy göteriji mehanizmden we özi hereketlendiriji şassiden ybarat.In engineeringenerçilik işinde, iş platformasyndaky işgärler bir wagtyň özünde göteriş mehanizmini we göteriji şassini işledip bilerler we iş ýeriniň ýygy-ýygydan üýtgemegi sebäpli wagt ýitirmegiň öňüni alar.Belentliklerde işlän wagtyňyz platformadaky işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin iş platformasy galdyrylanda iş platformasy uly eňňitler ýa-da böwetler bilen ýolda gezip bilmez.

Gaýçy goly göterilende, öz-özi hereket edýän gaýçy howa iş platformasy platforma şassisiniň beýikligini peseltmek üçin şassiniň iki tarapynda gorag plastinka mehanizmlerini açýar, şonuň üçin platformanyň hereketi gorag roluny çäklendirýär.Şol sebäpli howa iş platformasynyň gaýçy goly bilen baglanyşykly gorag plastinkasyny götermek mehanizmi, gaýçy goly yza çekilende gorag plastinkasyny yza çekmäge mümkinçilik berýär we hereket mehanizmi kadaly syýahat edip biler.Iş platformasynyň ýolda dik eňňitler ýa-da böwetler bilen syýahatyny çäklendirmek üçin açylýar.

Iş platformasyndaky hereketlendiriji elementleriň sanyny we platforma gözegçiliginiň kynlygyny artdyrmazlyk üçin, göz öňüne getirilen gaýçy forklift tarapyndan döredilen gorag plastinkany götermek mehanizmi, gaýçy goluň göterilmegi, ýagny gaýçy goly bilen hereket edýär. yza çekildi, gorag plastinka mehanizmi gorag plastinkasyny yza çekmäge iterýär we gaýçy vilka göterýär.Gol göterilende gorag plastinkasyny götermek mehanizmi gorag plastinkasyny açmaga iterýär, bu hem howpsuz, hem täsirli.

gaýçy göteriji stol
Öz-özi hereket edýän gyrkym forklift2
gidrawlik gaýçy stoly
Öz-özi hereket edýän gyrkym forklift3

Şahadatnama

Şahadatnama: ISO we CE Hyzmatlarymyz:
1. Talaplaryňyza düşünenimizden soň, size iň amatly modeli maslahat bereris.
2.Portumyzdan barjak portuňyza iberiş tertipleşdirilip bilner.
3. Isleseňiz, pikir wideo size iberilip bilner.
4. Awtomatiki gaýçy göteriji şowsuz bolanda, ony abatlamaga kömek etmek üçin tehniki wideo berler.
5. Gerek bolsa, awtomatiki gaýçy götermek üçin bölekler 7 günüň içinde gyssagly görnüşde size iberilip bilner.

Sorag-jogap

1. Bölekler döwülse, müşderiler nädip satyn alyp bilerler?
Awtomatiki gaýçy liftleri köplenç ulanylýan enjamlaryň köpüsini ulanýar.Bu bölekleri ýerli enjam bazarynda satyn alyp bilersiňiz.

2. Müşderi awtomatiki gaýçy liftini nädip bejerýär?
Bu enjamyň uly artykmaçlygy, şowsuzlygyň derejesiniň gaty pes bolmagydyr.Hatda näsazlyk ýüze çykan ýagdaýynda-da wideo we abatlaýyş görkezmeleri bilen abatlamaga ýol görkezip bileris.

3. Hil kepilligi näçe wagt?
Bir ýyllyk hil kepilligi.Bir ýylyň içinde şowsuz bolsa, bölekleri size mugt iberip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň