Öndürijiler mal we guş awtoulag guýrugy tagtasy bilen üpjün edýärler Towuklar, doňuz etleri we jüýjeler ulag guýrugy tagtasy gidrawliki guýruk tagtasy bilen bolup biler

Gysga düşündiriş:

Mallaryň we guşlaryň wirusy ýokaşdyrmak ähtimallygy ýokarydygy sebäpli, janly guşlar we maldarçylyk ulaglary hukuk goraýjy edaralar tarapyndan hemişe berk gözegçilik edilipdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Geçirilen gözlegler mallaryň we guşlaryň uzak aralyga daşalmagynyň haýwan epidemiýalarynyň ýaýramagynyň möhüm sebäbini görkezdi.Statistikalara görä, meniň ýurdumda haýwan epidemiýalarynyň uzak aralyga ýaýramagynyň 70% -i welaýatara gatnaw sebäpli ýüze çykýar.Mallary we guşlary uzak aralyga daşamak epidemiki mallar we guş keselleriniň sebitara ýaýramagynyň esasy ýoludyr we ulaglar wirusyň möhüm göterijileridir.Mallary we guşlary daşamaga gönüden-göni jogapkär adam hökmünde mal we guş ulag ulaglaryny arassalamak we dezinfeksiýa etmekde gowy iş ediň we ulag sürüjileriniň we ýüklenmegini üpjün etmek üçin mallar we guşlar bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. düşürýän işgärlere mallar we guş bakteriýalary ýa-da wiruslar ýokaşmaýar.

Janly mallar we guş ulaglary dürli ulag görnüşleri bolan ýörite ulag ulaglarydyr.Umuman, olar köp gatlakly we wagon korpusy ýapyk.Şonuň üçin adaty ulaglara garanyňda mallary we guşlary ýüklemek we düşürmek has kyn.Bu döwürde gatlakly saklamagy, ýüklemegi we düşürmegi, ýagny mallaryň we guş ulaglarynyň guýruk plastinkasyny amala aşyryp bilýän işleýiş guralyna zerurlyk bar.

ähli mal we guş ulaglary tagtasy6
ähli mallar we guş ulaglary tagtasy5
ähli mal we guş ulaglary tagtasy7

Aýratynlyklary

Guýruk derwezesi mehaniki ulgamdan, gidrawlik geçiriş ulgamyndan we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.
Çalt: diňe iş düwmesiniň üsti bilen guýruk derwezesiniň göterilmegine we düşmegine gözegçilik etmeli, harytlaryň ýer bilen wagonyň arasynda daşalmagy aňsatlyk bilen tamamlanyp bilner.
Howpsuzlyk: Guýruk tagtasynyň ulanylmagy harytlary işçi güýji bolmazdan ýüklemegi we düşürmegi aňsatlaşdyryp biler, şeýlelik bilen ýüklemek we düşürmek prosesinde ýitgileriň we harytlaryň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler, ýüklemek we düşürmek howpsuzlygyny üpjün edip biler.
Netijelilik: Awtoulagyň guýrugyny ulanyp ýüklemek we düşürmek başga enjamlary talap etmeýär we ýerler we işgärler tarapyndan çäklendirilmeýär we bir adam ýüklemegi we düşürmegi tamamlap biler.
Resurslary tygşytlaň, iş güýjüni ýokarlandyryň we ulagyň ykdysady görkezijilerine doly oýnap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň