Gyzgyn satylýan dik guýruk plastinka özleşdirmegi goldaýar

Gysga düşündiriş:

Şäher logistikasynyň çalt ösmegi bilen dik guýrugyň ulanylyş tizligi kem-kemden ýokarlandy.Has “iň soňky mil” görnüşli şäher logistika awtoulaglary, ulagyň ýüklenişini we düşüriliş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin dik guýruk bilen enjamlaşdyrylandyr.Onda “wertikal göteriş iş tertibi”, “çalşylýan ulag guýrugy”, “ulaglaryň arasynda harytlary göni geçirmek” we ş.m. aýratynlyklary bar, bu şäher logistika ulag enjamlary üçin iň gowy saýlama bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Esasy aýratynlyklary

Çalt: düwmeleri işledip, guýrugyň derwezesiniň göterilmegine we düşmegine gözegçilik ediň, harytlaryň ýer bilen wagonyň arasynda geçirilmegini aňsatlyk bilen amala aşyryp bilersiňiz.

Howpsuzlyk: Guýruk derwezesiniň ulanylmagy, işçi güýji bolmazdan harytlary aňsatlyk bilen ýükläp we düşürip biler, operatorlaryň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler we ýüklemek we düşürmek wagtynda önümleriň zeper ýetmegini azaldyp biler, esasanam guýruk derwezesini ýüklemek üçin has ýanýan, partlaýjy we döwük zatlar üçin. düşürmek.

Netijeli: Guýruk tagtasyny ulanyp ýüklemek we düşürmek, başga enjam gerek däl we bu sahypa we işgärler bilen çäklenmeýär we bir adam ýüklemegi we düşürmegi tamamlap biler.

Awtoulagyň guýrugy, serişdeleri tygşytly tygşytlap, iş netijeliligini ýokarlandyryp biler we ulagyň ykdysady netijeliligini doly oýnap biler.Toewropanyň we ABŞ-nyň ösen ýurtlarynda 30-40 ýyl bäri meşhur.1990-njy ýyllarda Gonkong we Makao arkaly Hytaýyň materigi bilen tanyşdyryldy we müşderiler tarapyndan çalt kabul edildi.Furgon ekologiýa taýdan arassa we işlemek aňsat bolan güýç çeşmesi hökmünde bortdaky batareýany ulanýar.Energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak üçin içerki we halkara gurşawda onuň artykmaçlyklary has aýdyň görünýär.

Gyzgyn satylýan dik guýruk plastinka özleşdirmegi goldaýar06
Gyzgyn satylýan dik guýruk plastinka özleşdirmegi goldaýar07

Parametr

Model Bahalandyrylan ýük (KG) Iň ýokary göteriji beýiklik (mm) Paneliň ululygy (mm)
TEND-CZQB10 / 100 1000 1000 W * 1420
TEND-CZQB10 / 110 1000 1100 W * 1420
TEND-CZQB10 / 130 1000 1300 W * 1420
Ulgam basyşy 16MPa
Işleýän naprýa .eniýe 12V / 24V (DC)
tizleşdirmek ýa-da aşaklamak 80MM / S.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň