Qualityokary hilli gyzgyn satuw agyr ammar durnukly gidrotehniki berkitme köprüsi

Gysga düşündiriş:

Kesgitli oturylyşyk köprüsi esasan tagtadan, panelden, aşaky çarçuwadan, howpsuzlyk päsgelçiliklerinden, goldaýan aýakdan, göteriji silindrden, elektrik dolandyryş gutusyndan we gidrawliki stansiýadan durýar.Kesgitli oturylyşyk köprüsi, ammar platformasy bilen bilelikde ýüklemek we düşürmek üçin kömekçi enjamdyr.Platforma bilen birleşdirilen we ýük awtoulag bölüminiň dürli belentliklerine görä sazlanyp bilner.Ony ýokary we pes sazlap bolýar, bu forkliftleriň bölüme sürmegi üçin amatly.Enjam import edilýän gidrawlik nasosy kabul edýär.Wokzal, iki gapdalynda togalanýan yubkalar bar, iş has ygtybarly we iş netijeliligi ýokarlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Kesgitli oturylyşyk köprüsiniň artykmaçlyklary: elektro-gidrawliki, ýönekeý işlemek, sazlanyp bilinýän beýiklik, uly sazlaýyş aralygy, ýüklemegiň we düşürmegiň netijeliligini ýokarlandyrýar we işçi güýjüni tygşytlaýar.

Esasy wezipesi, ýük götermek we düşürmek maksadyna ýetmek üçin amatly syýahat edip biler ýaly, ýük platformasy bilen ulag ulagynyň arasynda köpri gurmakdyr.Enjamyň bir ujy ýük düşegi bilen deňdir.Beýleki ujy wagonyň yzky gyrasynda ýerleşdirilip, ýükleniş döwründe dürli modellere we wagona görä üýtgedilip bilner.Boýy awtomatiki düzedip bolýar we önüm ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryna görä daşky çarçuwanyň ululygyny götermek nukdaýnazaryndan ýörite dizaýn edilip bilner.

Berkidilen plita köprüsi1

DCQG görnüşi, esasan, ammarlar we poçta bölümleri, zawodlar we ş.m. ýaly platformalary bolan ýük zawodlary ýaly uly tonnaly partiýa ýüklemek üçin ulanylýan elektro-gidrotehniki köpri bolup, howpsuzlyk, ygtybarlylyk we ýokary netijelilik aýratynlyklaryna eýedir.

Ajaýyp dizaýn, ykjam gidrawlik dolandyryş mehanizmi, ygtybarly hil.
Daşary ýurt ösen tehnologiýanyň ornaşdyrylmagy bilen öndürilen gidrawlik ulgamy ygtybarly hile eýe.
Gönüburçly turbadan ýasalan çarçuwanyň ýokary güýji we uly göterijilik ukyby bar.

Berkidilen plita köprüsi3
Kesgitlenen plita köprüsi2

Aýratynlyklary

1.Amal ýönekeý, ýokarlanmak we ýykylmak diňe dolandyryş düwmesi bilen aňsatlyk bilen dolandyrylyp bilner we oturylyşyk köprüsiniň beýikligi dürli wagonlaryň beýikligine görä erkin sazlanyp bilner.
2.I şekilli dizaýn gurluşy kabul edildi we umumy gurluşy ýokary göterijilik ukyby we deformasiýasy aňsat däl ýokary hilli polatdan ýasaldy.
3. Ulanylmaýan mahaly köpri desgasy we platforma deň derejede bolýar, bu beýleki amallara täsir etmez.
4. Elektrik togunyň näsazlygy gyssagly tormoz funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan, duýdansyz elektrik togy kesilende, internat köprüsi birden düşmez, işgärleriň we harytlaryň howpsuzlygyny üpjün eder.
5. Köpriniň aşagy palta garşy paneller bilen bezelendir we skide garşy öndürijiligi gaty gowy.
6. Ulagyň platforma urmazlygy we internat köprüsine ýüz tutmagyň dowamynda zeper ýetmegini üpjün etmek üçin çaknyşma garşy rezin bloklar bilen enjamlaşdyrylandyr.
7.Aýak barmagyny goramak tagtasyny boşadyň.Oturylyşyk köprüsi galdyrylandan soň işgärleriň boşluga tötänleýin girmeginiň öňüni almak üçin iki tarapdaky gorag tagtalary awtomatiki usulda giňelder.

Çäreler

1. Oturylyşyk köprüsi işlemek we tehniki hyzmat etmek üçin bellenmeli we hünärsiz işgärlere rugsatsyz işlemäge rugsat berilmeýär.
2. Oturylyşyk köprüsiniň aşagyna ýa-da howpsuzlyk berkitmesiniň iki gapdalynda howp abanmazlygy üçin internat köprüsi işleýän mahaly başga amallary ýerine ýetirip bilmez!
3.Artykmaç ulanmak düýbünden gadagan.
4.Oturylyşyk köprüsi ýüklenende we düşürilende, iş düwmesini basmak düýbünden gadagan edilýär.
5.Çukur düzedilende, nebit silindriniň uzak wagtlap basyş astynda bolmazlygy üçin iş düwmesi derrew goýberilmelidir.
6. Işiň gidişinde haýsydyr bir adatdan daşary ýagdaý bar bolsa, ilki näsazlygy aýyryň, soň bolsa ulanyň we göwünsiz ulanmaň.
7.Bejeriş ýa-da tehniki hyzmat wagtynda howpsuzlyk berkitmesi dogry ulanylmalydyr.
8. Oturylyşyk köprüsini ýüklemek we düşürmek işinde awtoulag tormozlamaly we yzygiderli durmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň