Öndürijiler ýangyn söndüriji robot guýrugy ýük maşynynyň guýruk derwezesini ýüklemek we düşürmek üçin dürli aýratynlyklary üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

Specialörite amallar üçin käbir enjamlar ýangyn söndüriji awtoulaglar ýa-da ýangyn söndüriji maşynlar, uly ýangyn enjamlaryny ýüklemek we düşürmek üçin amatly arka tarapda göterilip bilinýän guýruk tagtasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Guýruk tagtalarynyň giňden ulanylýan pudaklary logistika, transport, gyssagly eltip bermek we beýleki ugurlardyr;1 tonnadan gowrak, işlemek aňsat, esasanam el nasoslary we generatorlar ýaly uly enjamlary çalt ýüklemek we düşürmek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

Harytlar ýüklenende we düşürilende guýruk tagtalary bilen enjamlaşdyrylan awtoulaglar, enjamlar we işçi güýji bilen çäklenmeýär.Harytlary ýüklemek we düşürmek diňe bir adam bolup biler.Adingüklemek we düşürmek üçin guýruk tagtalaryny ulanmak çalt, ygtybarly we täsirli bolup, daşamagy we ýüklemegi we düşürmegi ep-esli gowulaşdyryp biler.Netijelilik häzirki zaman logistika we transport üçin zerur enjamdyr.Logistika, maliýe, nebithimiýa, temmäki, söwda, önümçilik we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Fireangyn söndüriji robotyň guýruk tagtasy2

Furgon ekologiýa taýdan arassa we işlemek aňsat bolan güýç çeşmesi hökmünde bortdaky batareýany ulanýar.Energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak üçin içerki we halkara gurşawda onuň artykmaçlyklary has aýdyň görünýär.

Fireangyn söndüriji robotyň guýruk tagtasy1
Fireangyn söndüriji robotyň guýruk tagtasy3

awtoulag guýrugy

Wan guýruklarynyň iki esasy görnüşi bar:
1. Adaty gapy
“Cantilever guýrugy” diýlip atlandyrylýan adaty guýruk derwezesi, iň giň amaly.Goldaw oturgyjynyň awtoulag çarçuwasynyň aşagyna goýulmalydygy we direg oturgyjynyň we awtoulagyň ýörite gurnama asma enjamy bilen berkidilendigi sebäpli, kantilweriň guýruk plastinkasyny oturtmak käbir talaplary talap edýär.Uly ýük göterijiligi we güýçli ulanylyşy bilen häsiýetlendirilýär, bu modelleriň köpüsine ulanylyp bilner.

2. Guörite gapy
Içerki guýruk senagatynyň tehniki derejesiniň kem-kemden gowulaşmagy, önümiň hakyky ulanylyşy we daşary ýurt guýrugy senagatynyň ösüş tendensiýasy bilen bilelikde dürli guýruk öndürijileri bukulýan guýruklary, dik göteriji guýruklary, ulaglara münýän köprüleri we beýlekileri yzygiderli ösdürdiler. önümiň mazmunyny baýlaşdyrýan we müşderileriň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyrýan täze guýruk tagtalary.

Aýratynlyklary

1. Guýruk derwezesi üçin adatça onlarça tabak ululygy bar we her öndürijiniň müşderileriň saýlamagy üçin hünärmenleri bar.
2.Adatça tagta ýerüsti materiallaryň 2 görnüşi bar: nagyşly polat plastinka we alýumin garyndy tagtanyň üstü.Bu, müşderilerden öz ykdysady şertlerine görä saýlamagyny we zerurlyklaryny ulanmagy talap edýär.
3. Guýruk paneliniň göteriji agramy adatça 3 görnüşe bölünýär: 1 tonna, 1,5 tonna, 2 tonna.Käbir öndürijiler 3 tonna ýa-da ondanam köp gazanyp bilerler.
4. Guýruk paneliniň agramy köplenç 300 ~ 500KG.
5. Yzky paneliň adaty reňkleri gara we çal.Öndüriji, esasan, talaplaryňyza görä reňkini üýtgedip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň